Krajane.cz - Belgie | Británie | Francie | Německo | Irsko | Kanada | Nizozemsko | Nový Zéland | Rakousko | Řecko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | USA
Vítejte :) | Uživatel: Heslo: Pamatovat: | Zaregistrovat! | Heslo? | cz sk de en
Personal tools
Views

Životní a pracovní podmínky v Lucembursku


From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Úvodní informace

Lucembursko, ačkoliv rozlohou nejmenší z členských států, patří k nejdynamičtějším ekonomikám v EU. Bude uplatňovat přechodná období minimálně do roku 2006 a podle neoficiálních informací hodlá Lucembursko využít dlouhé přechodné období. Čeští občané tak budou muset i nadále žádat v Lucembursku o pracovní povolení. Pravdou je, že Lucemburské velkovévodství dosud neposkytlo žádné zvláštní informace týkající se omezení pro přístup na svůj pracovní trh.


Obecně je nutno zdůraznit, že Lucembursko je z hlediska trhu práce nesmírně otevřenou zemí. Každodenně tam dochází k obrovskému pohybu lidí za prací mezi Lucemburskem a sousedními zeměmi.


V listopadu r. 1999 došlo v Lucemburku mezi vládou ČR a vládou Lucemburského velkovévodství k podepsání Dohody o přijímání stážistů.


I když nebylo zveřejněno žádné nové oficiální stanovisko vůči novým členům EU, je téměř jasné, že pracovníci z ČR po dobu přechodných období mají možnost pracovat na území Lucemburska jen na základě platného pracovního povolení. V Lucembursku můžete obdržet čtyři typy pracovních povolení (A-D), které se liší především dobou trvání a možností použití vzhledem k různým typům profesí a zaměstnavatelů.


Postup při pracovní migraci ekonomicky aktivního člověka do Lucemburska by se měl odehrát v následující posloupnosti: kontakt se zaměstnavatelem – nabídka zaměstnání – pracovní povolení – povolení k pobytu. Náležitá povolení vyřizují úřady v Lucembursku a nezbytnou asistenci poskytuje zaměstnavatel.

Pokud nemáte pracovní povolení, musí nejprve váš zaměstnavatel podat „prohlášení“ pro odpovídající pozici ve dvou exemplářích na „Úřad práce“ (l´Administration de l´emploi; Adem.public.lu. Toto prohlášení podepsané vámi a vaším zaměstnavatelem platí jako žádost o pracovní povolení. Prohlášení musí zaměstnavatel podat i v případě, že vás zaměstnává jakožto držitele pracovního povolení C po jiném zaměstnavateli.

Pracovní povolení vydává ministr práce, který veškerou činnost spojenou s jeho vydáním zpravidla deleguje na úřad práce a speciální komise.


Pracovní povolení

Aktualizace: 1.11.2007 došlo k otevření pracovního trhu pro nové členské státy, Češi a Slováci tedy můžou pracovat bez omezení

(Pracovní povolení A je vydáváno na 1 rok a je vázáno na konkrétní profesi u konkrétního zaměstnavatele. Pracovní povolení B je vydáváno na 4 roky a je vázáno na konkrétní profesi u jakéhokoliv zaměstnavatele. Podmínkou pro získání je alespoň roční pobyt a předchozí práce v Lucembursku. Ztrácí platnost, pokud se pracovník nachází déle než šest měsíců mimo Lucembursko. Pracovní povolení C je možno použít na všechny typy profesí u všech zaměstnavatelů. Pro jeho vydání je nutné, aby žadatel byl buď narozen v Lucembursku a dva roky tam měl své trvalé bydliště, nebo aby pobýval na území Lucemburska nejméně pět let. Pracovní povolení ztrácí platnost, pokud pracovník opustí zemi na dobu delší než šest měsíců. Pracovní povolení D je platné po dobu studia nebo studijní stáže v Lucembursku.)


Povinná registrace

Pokud byste se stěhovali do Lucemburska, budete muset oznámit příjezd komunální službě (communal administration / de l’administration communale) v místě, kde budete bydlet, a to během 8 pracovních dnů po Vašem příjezdu. Od úřadu obdržíte potvrzenou kopii tohoto svého oznámení.


Povolení k pobytu

Občané EU nebo EHP mají právo svobodného pohybu, avšak na pobyt v zemi se vztahují jisté podmínky odvislé od typu pobytu.


A. Pobyt kratší než 3 měsíce

Musíte mít pouze platný pas nebo občanský průkaz. Po svém příjezdu oznámíte komunální službě své bydliště.


B. Pobyt delší než 3 měsíce

Během tří měsíců musíte zažádat o povolení k pobytu. Povolení Vám bude vydáno na základě předložení různých písemných dokladů a důkazů. Požadavky se liší podle situace. V každém případě je nutné se identifikovat a předložit registrační potvrzení z celního úřadu (declaration office / bureau de déclaration).

Dále, jste-li:

- výdělečně činný, doklad dokazující, jakou pracovní činnost vykonáváte.

- student, důkaz, že máte dostatečné prostředky pro sebe a svou rodinu, že máte pojištění pro případ nemoci a mateřské dovolené (většinou není nutno písemně) a musíte předložit důkaz o přijetí do studia nebo školícího kurzu.

- ekonomicky neaktivní (nezaměstnaný, důchodce…), musíte dokázat, že disponujete dostatečným množstvím financí pro sebe i svou rodinu (budete požádán, abyste předložil písemný důkaz o původu, povaze a rezervě Vašich prostředků a o Vašem sociálním zabezpečení).

- pro členy své rodiny (manželky, nezaopatřené děti a přímé příbuzné) platí totéž: získají povolení za stejných podmínek jako Vy. Musí doložit příbuzenský vztah a závislost na Vaší péči.

- po ostatních členech Vaší rodiny může být požadováno vízum.


Délka pobytu:

Ekonomicky aktivní obyvatelé mají zelenou kartu platnou na 5 let, která se dá vždy obnovit. Studentům karta platí po dobu studia, maximálně na 1 rok, přičemž po roce je nutné ji obnovovat. Ekonomicky neaktivní (nezaměstnaní, důchodci) mají kartu platnou na 5 let od doby, kdy byla prvně vydána. Obnovit ji lze jen za jistých podmínek..

Sociální zabezpečení

Svoboda pohybu v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) patří k základním právům občanů členských zemí. V případě, že toto právo uplatníte, budete se vyrovnávat s jistými rozdíly, které jsou dány národními systémy. Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72 slaďují jednotlivé systémy týkající se sociálního zabezpečení. Nařízení se aplikuje ve všech členských státech EU/EHP. Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí získáte přehledné informace: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=654 .

Ústředním orgánem je Ministerstvo sociálního zabezpečení.

Kontakt:

Mr Romain Fehr, tel.: (+352) 478-6312, Ministry of Social Security, 26, rue Zithe, L-2936 Luxembourg;


V řízení sociálních záležitostí dále hraje důležitou roli centrum sociálního zabezpečení.

Kontakt:

Joint Social Security Centre, L 2975 Luxembourg

Osobní hovory: 125, route d’Esch, Luxembourg (od 8.00 do 16.15). Switchboard: 40141-1.


Převod podpory v nezaměstnanosti

Jste-li nezaměstnaný a v evidenci úřadu práce a současně vám jsou přiznány dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, získáváte právo požádat o transfer dávek do Lucemburska po dobu, kdy tam budete hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců nebo do vyčerpání podpůrčí doby, je-li kratší. Přitom byste měl splnit podmínky, že jste na domácím úřadu práce evidován po dobu čtyř týdnů, že o transfer dávek předem požádáte prostřednictvím formuláře E 303 a stanovíte dobu odjezdu a cílové místo v Lucembursku a že se do sedmi dnů budete hlásit na smluveném úřadu.

Kontakt:

ADEM Luxembourg - 10, rue Bender, L-1229 LUXEMBOURG, tel : ++ 352 / 478 53 00, fax : ++352 / 40 61 40

Uznávání pracovních kvalifikací

Princip je takový, že jestliže jste kvalifikován a tedy oprávněn vykonávat určitý typ práce ve své vlastní zemi, jste rovněž kvalifikován pro tutéž práce i v Lucembursku. Pro obchodní a profesní činnost podle směrnice 1999/42/EC (Directive 1999/42/EC) musíte doložit, že splňujete požadavky pro tuto činnost ve vaší vlastní zemi. Důkazem je certifikát, osvědčení apod. vydané kompetentním orgánem.

Existují regulované profese jako například ve zdravotnictví, kdy se kandidáti jsou povinni hlásit na příslušném ministerstvu – na Ministerstvu národního a profesního vzdělávání pro uznání kvalifikace (Ministry of National Education and Vocational Training), a potom na Ministerstvu zdravotnictví (Ministry of Health) pro povolení k provozování dané činnosti.

Kontakt:

Minist?re de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports [Ministry of National Education, Vocational Training and Sport], 29, rue Aldringen, L-2926 Luxembourg


Problematikou uznávání kvalifikací v rámci EU se v České republice zabývá:

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání,

U Lužického semináře 13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.

Internetové odkazy: Csvs.cz , Naric.cz .

Zdravotní péče a pojištění

Jako pracovník nebo OSVČ zaměstnaný v jiném členském státě máte právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání i v ČR, kterou Vám hradí zahraniční zdravotní pojišťovna, u níž jste pojištěn. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci mají také nárok na plnou zdravotní péči v zemi bydliště (ČR) i v zemi výkonu zaměstnání. V případě Vašeho přechodného pobytu v jiném členském státě EU, máte jako pracovník i Vaši nezaopatření rodinní příslušníci nárok na nutnou zdravotní péči, kterou bude hradit zahraniční zdravotní pojišťovna, u které jste v daný okamžik zdravotně pojištěn. Detailnější informace získáte na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/ .


Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Obecně platí, že občanům EU v roli turistů se dostane nezbytné zdravotní péče. Nárok na plnou zdravotní péči máte, jste-li legálně pracující občan, který platí zdravotní pojištění.

Potom, co 1.6.2004 vstoupila v platnost novela Nařízení č. 1408/71 platí následující:

 1. všechny osoby přechodně pobývající v jiném členském státě mají nárok na poskytnutí takové lékařsky nezbytné zdravotní péče, aby se nemusely vracet domu dříve než zamýšlely
 2. těmto osobám by měl být ve všech členských zemích zajištěn přímý přístup k lékaři (v některých zemích však bude přímý přístup zajištěn až k 1.7.2004 - Německo, Rakousko).
 3. od 1.6. je zaváděn Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 4. české ZP přestávají vydávat formuláře E111, E110, E119, E128. Tyto formuláře jsou zrušeny a nahrazeny Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pojišťovny, které jej ještě nevydávají, budou vydávat Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.
 5. osoba, která nesplní oznamovací povinnost (např. když začne pracovat v jiném členském státě), může být podle tohoto Nařízení sankcionována podle právních předpisů obou dotčených zemí.
 6. Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo příslušný E-formulář vystavený cizí pojišťovnou má při předložení v českém zdravotnickém zařízení stejné účinky jako český průkaz pojištěnce s tím, že nárok je omezen na lékařsky nezbytnou péči.

Před odjezdem

Požádejte svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Pokud jej vaše zdravotní pojišťovnu ještě nevydává nebo jeho vydání není technicky možné, nechte si vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění.

- V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Lucembursku ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Lucembursku Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

 • V případě potřeby vyhledejte smluvního praktického lékaře.
 • Pacient si v první fázi uhradí léčbu sám a poté mu bude ještě v Lucembursku nebo až po návratu do ČR refundována.

Léky

 • Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař, a při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění).
 • Léky si pacient také nejdříve hradí sám, poté jsou mu náklady refundovány.

Nemocniční péče

 • Hospitalizaci doporučuje ošetřující lékař.
 • V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocniční pohotovost s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Kam se obrátit zjistíte na telefonním čísle 112. Nemocniční léčba je po předložení formuláře (karty) zdarma, kromě spoluúčasti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Lékařské ošetření – návštěva doma: 1. návštěva 20 % nejnižší sazby, každá další v období 28 dnů 5 %

Lékařské ošetření v ordinaci 5 %, max. 2,25 EUR za ošetření

Stomatologické ošetření do 38,25 EUR bez spoluúčasti

nad 38,25 EUR spoluúčast 5 %

Léky normální ošetření 20 %

odborné léčení 60 %

důležité léky 0 %

Hospitalizace 9,08 EUR/den po dobu prvních 30 dnů


Úhrada nákladu

 • Po zaplacení péče nebo léku se obraťte na pobočku místní zaměstnanecké pokladny (Caisse de Maladies Ouvriers). Zde předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) a ostatní doklady.
 • Není-li to z nějakého důvodu možné, můžete si nechat náklady refundovat až po návratu do ČR u své české zdravotní pojišťovny. V takovém případě zde musíte předložit originály dokladů o zaplacení. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila lucemburská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtů do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

 • Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti v Lucembursku, obraťte se do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti na nejbližší nemocenskou zaměstnaneckou pokladnu a zde předložte potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené lékařem. Dále udejte adresu svého pobytu v Lucembursku, adresu příslušné české okresní správy sociálního zabezpečení.
 • Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.


Formulář E 106 je určen lidem zaměstnaným v jiném členském státě. Formulář vyplníte u své nové zahraniční zdravotní pojišťovny a odevzdáte či zašlete své české zdravotní pojišťovně, od které obdržíte potvrzení o registraci.


Jak najít zaměstnání

Systém EURES se skládá jednak z personálu EURES (EURES poradci, kontaktní osoby) a jednak z informačních technologií. Obě tyto složky by se podílí na službě tak, aby tvořili funkční síť.

Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce a současně využívat samoobslužného systému na internetu.


Databáze a užitečná spojení:


Evropská databáze, vč. Lucemburska – Europa.eu.int/eures EURES v Lucembrusku - Eureslux.org


Lucemburské služby zaměstnanosti – Adem.public.lu


Portál zprostředkovávající práci -


Minimální mzda

Za rok 2003 byla výše minimální mzdy v Lucembursku 1 369 EUR. Zákonem nařízená minimální mzda je automaticky upravována, takže podle údaje z ledna 2004 je výše minimální mzdy pro pracovníky nad 18 let 1 403 EUR (1 402, 96 EUR).


Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákon stanoví pracovní dobu na 40 hodin týdně s průměrně osmi hodinami denně.

Denní pracovní doba nesmí překročit 10 hodin.

Obecně platí, že všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené v roce, která je placena jejich zaměstnavatelem. Doba dovolené může být zvýšena podle typu práce či kolektivní smlouvy.


V Lucembursku je uzákoněno 10 státních svátků: 1. leden, Velikonoční pondělí, Nanebevzetí (úterý), Svatodušní svátky (pondělí), 23. červen (národní svátek), 15. srpen, 1. listopad, 25. a 26. prosinec.


Další zdroje informací


Toolbox

Impressum (Pravidla stránky) | Kontakt | Luxemburg.cz © 2024

Stránky Čechů a Slováků o životě v Lucembursku, česky a slovensky. Užitečné články o hledání práce v Lucembursku, ubytování, o studiu a nebo taky nakupování, památkách a atrakcích, kultuře, cestování, dopravě a spoustě dalšího.
Hledáte spolujezdce, kteří vám přispějí na benzin? spolujizda na Češi a Slováci v Luxu vám umožní najít spolujezdce nebo řidiče.

Odkazy | autostop | Zahnarzt München