Personal tools
Views

Přírodní park Kopački rit


From Wiki

Jump to: navigation, search

Přírodní park Kopački rit je záplavové území v Baranja (okres: Rostliny , Osijek-Baranja kraj ), v severovýchodní části chorvatského , na soutoku řeky Drávy (na jihu) a Dunaje (na východě). Přírodní park je velikost 17.700 ha , z toho zvláštní zoologická rezerva zahrnuje 8000 ha.

Kopački rit je jedním z největších údolních nížin v Evropě . Tato oblast v průběhu roku výrazně mění svůj vzhled v závislosti na intenzitě povodně, především z Dunaje, a mnohem méně od Drávy.

Kromě pravidelně zaplavených oblastí - rybníků a prohlubní a přírodních kanálů, existuje několik jezer, která nejsou nikdy suché. Největší jezero je jezero Kopačko a nejhlubší jezero Sakadaško.

Vzhledem k jeho zachování jako vzácný ekosystém s velkou biodiverzitou a s vynikající vědeckou a ekologickou hodnotou. V roce 1967 získal Kopački rit status chráněné přírodní rezervace v prostoru 17.730 ha. Plocha rezervace 7220 ha. Plocha speciální zoologické rezervace 10510ha.

Mezinárodní význam Kopacki Rit byl potvrzen v r. 1993. Byl zahrnut do seznamu mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy .

Kopački rit je zahrnut v seznamu ornitologických důležitých oblastí - IBA (Important Bird Area), a byl také nominován na zařazení do seznamu UNESCO (Světové přírodní dědictví).


Toolbox